Vedtægter for Sommersted Idrætsforening
 
§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Sommersted Idrætsforening (SIF). Foreningen er stiftet den 8. januar 1936.
Foreningen har hjemsted i Haderslev kommune.
Foreningen er tilsluttet DGI og specialforbund under DIF.
 
§ 2 – Formål
Med udgangspunkt i idrætsaktiviteterne skal SIF fungere som et kulturelt og socialt samlingssted for alle, såvel unge som ældre.
Endvidere skal foreningen arbejde for aktiviteter som fremmer et samvær på tværs af afdelinger og generationer.
Aktiviteterne skal foregå i en atmosfære, hvor ansvar og samarbejde prioriteres højt.
 
§ 3 – Kontingenter
Foreningens medlemmer betaler kontingent for hver aktivitet de deltager i.
Udvalgene fastsætter betalingsfrist for kontingenter.
 
§ 4 – Ind- og udmeldelse samt eksklusion
Ind- og udmeldelse sker gennem de enkelte holdledere eller udvalgsmedlemmer.
Har et medlem ikke betalt kontingent indenfor den fastsatte betalingsfrist, følges den af bestyrelsen besluttede procedure i ”kontingentopkrævning i praksis”. Se særskilt dokument herfor.
 
§ 5 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt udvalgsformændene fra de enkelte afdelinger.
Formand, næstformand og kasserer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.
Formanden vælges på ulige årstal.
Næstformand og kasserer vælges på lige årstal.
Bestyrelsesmedlem fra henholdsvis gymnastik, tennis og støtteafdeling tiltræder på ulige årstal.
Bestyrelsesmedlem fra henholdsvis fodbold, håndbold og badminton tiltræder på lige årstal.
Eventuelle øvrige aktiviteter administreres i praksis af den eller de personer der er udpeget hertil af bestyrelsen. Nye udvalg oprettes på bestyrelsens foranledning.
På generalforsamlingen vælges en suppleant for næstformanden og en suppleant for kassereren. Begge suppleanter vælges for et år af gangen.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og leder foreningens anliggender i overensstemmelse med vedtægterne og udvalgenes forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes når formanden indkalder, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det, og da senest 10 dage efter at formanden har modtaget kravet.
Emner, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.
 
§6 – Tegningsret
Stk. 1:
Foreningen tegnes af formanden.
I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Stk. 2:
Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes SIF af den samlede bestyrelse.
 
§ 7 – Afdelingerne
Bestyrelsen foranlediger oprettelse af en afdeling for en eller flere aktiviteter.
Til ledelse af aktiviteterne i de enkelte afdelinger nedsættes for hver afdeling et udvalg bestående af 3 eller 5 medlemmer.
Udvalgsformændene vælges på den årlige generalforsamling for en toårig periode jævnfør § 5.
Udvalgsformændene udpeger i samarbejde med den øvrige bestyrelse udvalget for den enkelte aktivitet.
Ud over formanden konstituerer udvalget sig ved første møde efter generalforsamlingen.
Udvalgene skal arbejde efter retningslinjerne i  ”Forretningsorden for udvalgene”. Ændringer i forretningsorden for udvalgene, kan vedtages ved almindelig flertalsbeslutning i bestyrelsen.
 
§ 8 – Personlig hæftelse
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. For sådanne forpligtelser hæfter alene foreningen med dens formue. Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 9 – Generalforsamlingen
Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse hertil skal ske ved annonce i et lokalt blad, eller på anden tilsvarende effektiv måde med mindst 8 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når lovlig indvarsling er sket.
Følgende punkter er permanente på den ordinære generalforsamlings dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand, næstformand, kasserer samt udvalgsmedlemmer
  6. Valg af suppleanter for næstformand og kasserer for 1 år
  7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år
  8. Eventuelt
Forslag, der ønskes bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste en uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget og skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 
§ 10 – Valg og afstemning
Alle medlemmer, såvel aktive som passive, der er fyldt 16 år på dagen for afholdelse af generalforsamlingen har stemmeret. Forældre til aktive børnemedlemmer under 16 år betragtes som passive medlemmer. Alle medlemmer der er fyldt 16 år, kan modtage valg. Alle personvalg skal foregå ved skriftlig hemmelig afstemning, andre afgørelser kan træffes ved håndsoprækning. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun afgive én stemme. Ved stemmelighed foretages en ny afstemning mellem dem, der har opnået samme antal stemmer.
 
§ 11 – Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.
Regnskabet føres af kassereren og skal være afsluttet og afleveret til revision senest 10. februar.
Efter at regnskabet er revideret, godkendes og underskrives det af bestyrelsen.
Foreningens revisorer kan til enhver tid og uden varsel, foretage revision af foreningens regnskaber.
 
§ 12 – Aktiv Sommersted
Bestyrelsen træffer beslutning om udgivelse af Aktiv Sommersted og udpeger en redaktør af bladet.
 
§ 13 – Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen træffer beslutning om vedtægtsændringer ved mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 14 – Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved foreningens opløsning tilfaldet en eventuel formue i foreningen ungdomsarbejdet i Sommersted.
 
§ 15 – Andre afgørelser
I tilfælde, hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige afgørelser.
 
 
Disse vedtægter erstatter de som var vedtaget på generalforsamlingen i februar 2003.
 
Således vedtaget på Sommersted Idrætsforenings generalforsamling, den 23. februar 2009

 
Sommersted IF, Vestermarksvej 2c, 6560 Sommersted, sif@sommersted-if.dk